jueves, 3 de diciembre de 2009

Manifest “En defensa dels drets fonamentals en internet”


Davant de la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'Internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que:

1. Els drets d'autor no poden situar-se per damunt dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.
2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra del que establix l'article 20.5 de la Constitució, posa en mans d'un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.
3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenrotllament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i ralentitzant la seua projecció internacional.
4. La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpix la creació cultural. Amb Internet i els successius avanços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de qualsevol tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seues creacions. Intentar sostindre amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
6. Considerem que les indústries culturals necessiten per a sobreviure alternatives modernes, eficaços, creïbles i assequibles i que s'adeqüen als nous usos socials, en compte de limitacions tan desproporcionades com ineficaços per al fi que diuen perseguir.
7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques patrocinades per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continue sent lliure.
8. Exigim que El Govern garantisca per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que puga produir-se, com marc per al desenrotllament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.
9. Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada al seu fi: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
10. En democràcia les lleis i les seues modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es realitzen canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.